.
.

Thông Điệp Tháng Tư: Lá Thư Việt Nam


Một chân lý hiển nhiên rằng mọi người đều có quyền bình đẳng, bạn có quyền sống, quyền được tự do và mưu cầu xây dựng hạnh phúc của mình; bất cứ khi nào một thể chế nào đó phá vỡ những mục tiêu chân lý này, thì bạn có quyền thay đổi hoặc loại bỏ và lập nên một cái mới, bạn chịu trách nhiệm với hạnh phúc của bạn và rằng tạo ra sao cho có hiệu quả tốt nhất đối với sự an ninh và hạnh phúc cho tất cả.


Một kết quả theo sau đó là rằng mọi người có tự do, có hạnh phúc và sống vì chân lý đó.

Không phải chỉ vì những lý do đơn giản, nhất thời, mà là, vì chân lý, vì sự tự do và hạnh phúc của bạn trong hiện tại và vì tương lai con cháu chúng ta được bảo hộ trong sự an ninh, hạnh phúc.

Thật vậy, sự thận trọng sẽ buộc người ta hiểu rõ rằng sự thay đổi là cần thiết và khi cái xấu nó đã vượt qua trong chừng mực chịu đựng nổi. Kinh nghiệm lịch sử và hiện tại đều đã chứng tỏ điều đó, rằng khi hàng loạt các hành vi lạm quyền và chiếm đoạt lộ rõ ý đồ áp chế dưới ách chuyên quyền độc đoán, thì chính bạn và tất cả có quyền và có bổn phận phải thay đổi điều đó, nó đã trở thành trách nhiệm của bạn. Hãy trao cho chính mình quyền loại bỏ những cái xấu và độc đoán. Những cảnh tượng này, đã từng phải cắn răng chịu đựng, nhưng bây giờ hãy giác ngộ, đã đến lúc thay đổi và loại bỏ chúng; và rằng đừng nhu nhược trung thành một cách mù quáng, hãy để cho chất liệu của đoàn kết, trí tuệ và lòng dũng cảm soi lối, không lẽ không chịu từ bỏ sự trung thành đối với vương miệng của sự cũ kỹ và độc đoán. Ta hãy để cho các sự việc tự nó lên tiếng với sự ngay thẳng.

Những trọng tài tối cao sẽ công nhận những ý nguyện và hành động chính đáng của bạn bằng cả niềm tin của chân lý, vững tin vào sự bảo hộ thiêng liêng của chân lý chính là vững tin vào một tương lai tốt đẹp cho chính chúng ta và con cháu chúng ta.

Chúng ta cần thực hiện thật tốt những lời dạy của Đức Phật rằng cuộc sống con người và môi trường là những yếu tố căn bản mang một triết lý nhân văn, nhân bản vì con người. Và sự quán chiếu của Đức Thế Tôn về ý niệm mọi người đều có mối tương quan lẫn nhau nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của sự thống nhất như một của cộng đồng đa dạng để hóa giải những bất đồng dựa trên các giá trị phổ quát.

Tất cả các cộng đồng dù là tôn giáo hay không tôn giáo tham gia vào những đáp ứng của hòa bình trước sự gia tăng bất thường và đầy nguy hiểm của chủ nghĩa cực đoan đầy bạo lực hiện nay. Góp phần chấm dứt thực trạng này, chúng ta đã và hãy luôn thực hiện để khuyến khích tinh thần khoan dung, hòa hợp và hòa giải, giúp cho thế giới trở nên ôn hòa hơn.

Nền minh triết của Dân tộc Việt Nam còn lưu giữ lại dấu tích của tiền nhân, Cha Ông chúng ta đã lưu truyền cho đời sau về kế sách xây dựng, phát triển đất nước và giữ Nước từ khi Nước chưa nguy, vừa thỏa mãn yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc; vừa đáp ứng nguyện vọng hòa bình, dân chủ, đa nguyên của người dân.

Thông điệp Tháng tư, Chúng tôi xin được ghi nhớ lại những điểm cốt yếu của Dân tộc, đó là: Vận nước và Lòng dân, hai điểm cốt lõi này đã đề xuất được hệ thống tư tưởng hoàn chỉnh để định hướng cho sự phát triển của một hệ thống chính quyền do chính người dân Việt Nam làm chủ đất nước. Vì vậy, nắm giữ và phát huy tinh thần này trong sự hòa hợp – liên hợp, dân chủ và đa nguyên thì sẽ tạo ra một vị thế hết sức quan trọng không chỉ trong cộng đồng mà cả trong lịch sử tư tưởng người Việt hải ngoại đóng góp cho nền tự do, dân chủ và thịnh vượng chung của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, đóng góp cho tiến trình dân chủ và đa nguyên cho Dân tộc Việt Nam.

Sự cấp thiết để giải quyết những dị biệt cao độ nằm ngay trong những nội dung chủ đạo của lời Đức Phật dạy, đó là những huấn thị về sự thực hành tình thương, bình đẵng, tự do và không hạn định giai cấp.

Hãy cùng một lòng tưởng niệm Tháng tư với cam kết chăm lo và hỗ trợ những người khốn khó trong xã hội chúng ta ngày nay và trong tiến trình đó tạo ra những điều tốt đẹp cho tương lai của tất cả con cháu chúng ta.

Trau dồi các giá trị hòa bình nơi tự thân, để xây dựng các mối quan hệ mới trong tinh thần hòa hợp và từ bi giữa mọi người. Đây là con đưởng tỉnh thức và chuyển hóa để nuôi dưỡng tính tương tác và hội nhập hơn nữa trong các xã hội, vì lợi ích của tất cả, dựa trên nền tảng của tinh thần bất bạo động và hòa bình. Kho tàng quý báu vô giá đó chứa đựng tinh thần tự soi rọi và kết hợp sức mạnh dân tộc, lấy dân làm gốc, nó là viên minh châu trong lòng dân tộc Việt Nam mà vẫn còn lưu giữ được cho đến ngày nay, thẩm thấu và bó chặt vào trong lòng dân tộc; thể hiện sự đóng góp hết sức to lớn và tích cực của tất cả cho nền văn hiến dân tộc và lịch sử Việt Nam, lưu truyền cho con cháu chúng ta bài học lịch sử sâu sắc không những chỉ có giá trị trong quá khứ mà cả trong hiện tại lẫn ở tương lai.

Trân trọng,
An vui với Lòng từ

Bài viết: “Thông Điệp Tháng Tư: Lá Thư Việt Nam”
Thích Giác Chinh