.
.

Hình ảnh đẹp Phật tử trong “Đạo tràng Tịnh độ “ đang tưởng niệm ân đức cứu độ rộng sâu của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát


“Trong thế giới Ta bà này thực tình mà nói, thiện duyên giúp đỡ chúng ta nâng cao thì ít, những nghịch duyên giúp chúng ta thoái chuyển thì quá nhiều quá nhiều. Thứ quí vị thấy được, thứ quí vị nghe được, thứ quí vị tiếp xúc được toàn là thoái duyên, đều là duyên khiến cho quí vị thoái chuyển.

Chúng ta phải hiểu được chỉ có Phật Bồ Tát giúp chúng ta kiên định tín nguyện. Chúng ta có muốn thân cận hay không? Phật Bồ Tát ở đâu? Phật Bồ Tát có mặt khắp nơi, Phật Bồ Tát có mặt mọi lúc. Quí vị nói tôi không nhìn thấy. Đó là do quí vị không có trí tuệ, quí vị không có tâm thanh tịnh. Quí vị nếu có tâm thanh tịnh, có trí tuệ, quí vị nhìn thấy Phật Bồ Tát rồi.

Một câu A Di Đà Phật này là Phật, một câu Quán Thế Âm Bồ Tát là Bồ Tát, quí vị có biết hay không? Biết chứ. Quí vị niệm liền thanh tịnh, quí vị không niệm thì không thanh tịnh. Quí vị niệm Phật, Phật trong tâm của quí vị. Quí vị niệm Bồ Tát, Bồ Tát trong tâm quí vị, trong tâm có Phật Bồ Tát, thoái duyên sẽ không có nữa. Quí vị chỉ có tiến không có thoái, có phải là như vậy không?

Lời này quí vị nghe hiểu được chứ? Nghe hiểu rồi, nhưng quay qua là quên mất. Tâm vẫn là bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển. Đây nguyên nhân là gì? Thân kiến chưa phá được, niệm niệm nghĩ đến thân thể ta, trong một đời một kiếp này, coi thân thể này nặng quá, không chỉ trong đời này, đời đời kiếp kiếp, con người chết rồi còn có thân trung ấm, họ cũng xem nó nặng quá. Cho nên họ vẫn đang thoái chuyển, vẫn chưa giải thoát được. Không biết thân này là giả, không biết thân này không phải là ta, quí vị xem trọng nó như vậy thì quí vị chịu thiệt thòi quá lớn rồi”.

Hình ảnh đẹp Phật tử trong “Đạo tràng Tịnh độ “ đang tưởng niệm ân đức cứu độ rộng sâu của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát và tình thương cao cả bằng hạnh nguyện lợi tha cứu độ muôn loài của Ngài Nhân ngày vía Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo tối (19/06) tại Chùa Cổ Am – thành phố Hưng Yên.38085356_1859779070750746_8619813416757886976_n

Xin chia sẻ cùng đại chúng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ad: Diệu Âm Đồng Tuệ

nguồn: facebook  fanpage Thích Hạnh Bình