.
.

Thái Nguyên: Trực tiếp lễ khai Pháp trường hạ Phủ Liễn PL.2562-DL.2018