.
.

Khai đạo Giới tử thọ giới Tỳ kheo và thọ giới Bồ tát, Thập thiện


Chiều 05/4/2019 (01.3 Kỷ Hợi) tại Giới trường chính Báo Quốc; toàn thể 98 giới tử thọ Tỳ kheo đã thành tâm cung thỉnh HT. Thích Giác Quang – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, Hòa thượng Tuyên luật sư Đại giới đàn Trí Thủ đã đăng lâm giới trường khai đạo cho Giới tử thọ giới Tỳ kheo.
Trong bài giảng và lời huấn từ, Hòa thượng nhấn mạnh rằng khi các giới tử đón nhận Đại giới, thì dòng tâm thức của mình phải cảm nhận rõ hơn về giá trị đích thực của giới luật trong đời sống tìm cầu giải thoát; càng biết trân quý giới luật lại càng giữ gìn cẩn mật.
Hòa thượng đã nêu rõ về 250 giới của Luật Tỳ kheo, giảng giải về Bồ tát giới và sự liên quan giữa Tỳ kheo và Bồ tát giới. Cuối bài giảng, Hòa thượng thành tâm cầu nguyện chư Phật luôn hộ trì che chở cho các giới tử được an lành trên bước đường tu học, sẽ là những Thích tử xứng đáng của Đức Từ Phụ Thích Ca mâu Ni.
Một số hình ảnh ghi nhận được:
Niệm Phật cầu gia bị
HT. Thích Giác Quang khai đạo các Giới tử thọ Tỷ kheo 
Trước đó, toàn thể giới tử tại gia đã thành tâm cung kính, trình thỉnh HT. Thích Khế Chơn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, Phó Chủ đàn Đại giới đàn Trí Thủ đăng lâm giới trường khai đạo cho Giới tử thọ Bồ tát và Thập thiện.
Mở đầu bài giảng, Hòa thượng đã dẫn chứng lời đức Phật dạy, rằng:” Sau khi Ta nhập Niết Bàn các người hãy tôn trọng, trân quý giới luật như người đi trong đêm tối gặp được đèn, như người nghèo gặp được châu báu. Giới luật chính là Đức Thầy cao cả của các người, dù ta có ở đời cũng không khác”. Bên cạnh đó, Hòa thượng đã giảng giải về Thập thiện giới, là mười hành vi thiện của Thân – Miệng – Ý để đưa đến phước lạc, nhân thiên, đạt đến đạo quả Niết bàn; Hòa thượng giảng giải về Bồ tát giới, và muốn thọ trì trước hết phải phát Bồ Đề tâm – vì đây là giới mà đức Phật đã căn cứ vào Tâm địa giác để chế ra. Có Bồ đề tâm thì giới mới thành tựu.

Niệm Phật cầu gia bị
HT. Thích Khế Chơn khai đạo Giới tử thọ giới Bố tát và Thập thiện

Anh Đức – Hiếu Bình – Minh Thắng