.
.

Tấn đàn Giới tử thọ giới Tỳ kheo ni tại Giới trường Diệu Đức


Sáng sớm ngày 06/4/2019 (02.3 Kỷ Hợi) tại Giới trường Diệu Đức, lễ Tấn đàn cho 85 giới tử thọ giới Tỳ kheo ni đã được trang nghiêm cử hành.
Dưới sự Chứng minh của NT. Thích nữ Diệu Tấn; chư vị Dẫn thỉnh đã hướng dẫn các giới tử thành tâm tác bạch cung thỉnh NT. Thích nữ Chơn Hiền – Đường đầu Hòa thượng và chư Giới sư đăng lâm Giới trường truyền thọ đại giới. Lần lượt 3 giới tử được nhị vị Giáo thọ A-xà-lê chất vấn, sau đó các giới tử đối trước Hội đồng Thập sư để đảnh lễ cầu thọ đại giới, 85 vị Thức xoa ma na lần lượt được trao truyền tam y, bình bát là những vật dụng quý báu của mỗi người xuất gia, từ thời điểm đầy ý nghĩa này các giới tử đã chính thức dự vào hàng Thích nữ.
Như đức Phật có dạy: “Tỳ Ni tạng trụ Phật pháp diệc trụ, Tỳ Ni tạng diệt Phật pháp diệc diệt” – Giới luật là thọ mạng của Phật pháp, Giới luật còn là Phật pháp còn; vì thế mỗi Giới tử đều cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc và lợi ích vô cùng quan trọng của sự thọ trì Giới pháp.
Một số hình ảnh ghi nhận được:

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT. Huế