.
.

Không có cõi Tiên trong giáo điển Phật giáo


HỎI: Tôi thấy giáo điển Phật giáo có lục đạo (6 cõi) luân hồi bao gồm: Trời, A-tu-la (Thần), Người, Súc sinh, Ngạ quỷ, Địa ngục. Ngoài 6 cõi ấy ra tôi biết còn có cõi Tiên nữa. Vậy nên chăng phải thêm cõi Tiên nữa thành thất đạo (7 cõi) thì mới đúng?

(KIM QUY, [email protected])

anhtv mhoa.jpg
Cõi Tiên trong tưởng tượng của nhiều người – Tranh minh họa

ĐÁP:

Bạn Kim Quy thân mến!

Cõi Tiên hay tu đạo Tiên là những tín niệm ngoài Phật giáo.

Những đạo sĩ theo tu hành Đạo giáo hoặc một số giáo phái khác, tu hành trên non cao hoặc trong rừng thẳm, thoát ly trần thế, tự tại tiêu dao thường được gọi là những vị tu tiên. Những vị này tuy có cốt cách và phẩm hạnh của Tiên hiền nhưng vẫn trong cõi Người.

Ở một phương diện khác, trong các truyền thuyết hay huyền thoại có đề cập đến các vị ‘tiên giáng phàm’, thực chất những vị này thuộc cõi Thiên (hoặc A-tu-la).

Theo Phật giáo, lục đạo (6 cõi) đã bao hàm tất cả chúng sinh trong Dục giới, nên không cần thêm cõi Tiên như bạn nghĩ.

Chúc các bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN
([email protected])