.
.

Thầy Thích Nhật Từ nói về tà đạo HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI


Tà đạo Hội thánh đức chúa trời hiện tại đang rầm rộ tại Việt Nam, mọi người tin theo một cách cuồng tín, bất chấp luân lý tôn thờ tổ tiên, cứ tin chúa trời. Mời quý vị xem Thượng tọa Thích Nhật Từ nói về bí mật tà đạo Hội thánh đức chùa trời.


 

TT. Thích Nhật Từ chia sẻ nguồn gốc của tà đạo Hội thánh đức chúa trời tại chùa Giác Ngộ – Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, Tp.HCM