.
.

Chùm ảnh tổng hợp từ giới đàn Vĩnh Đạt 2 ngày qua 

 


Huêh Nghiêm