.
.

Đồng Tháp: Giới Đàn Vĩnh Đạt Khảo Hạch và Tuyên Luật


Buổi tối tại 02 điểm (Chùa Phước Hưng & Chùa Phước Huệ) thọ giới các giới pháp điều cho Giới tử lễ sám hồng danh cần cầu tam nghiệp thanh tịnh trước khi nhận lãnh giới pháp.
* Ngày mai sẽ chính thức Khai Mạc Đại Giới Đàn Vĩnh Đạt tại Chùa Phước Hưng (Tp. Sa Đéc).

Xin cập nhật chùm ảnh:


 

 


Huệ Nghiêm