.
.

Thư mời dự đêm hội hoa đăng tại chùa Từ Xuyên- Thái bình


Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch chư tôn đức Tăng, Ni chứng minh!
Kính thưa toàn thể quý Phật tử!
Đức Phật A Di Đà là vị cha lành có tình thương rộng lớn đối với tất cả chúng sinh, hạnh nguyện lớn nhất của Ngài là mong tất cả đều tu tập để sinh về trong cõi nước của Ngài, nơi không còn khổ đau, sinh tử, không còn vào ra, lên xuống trong tam giới. Hàng năm, vào dịp này mọi người con Phật đều tha thiết ngưỡng vọng về Ngài như nhắc nhở chính mình phải tu tập, phát đại thệ nguyện sinh về Tây phương sau khi mãn báo thân này.
Trong kinh Đại Bổn A Di Đà, đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cho các đệ tử biết về sự tích về đức Phật A Di Đà rằng, về đời quá khứ lâu xa về trước ở nước Diệu Hỷ có vị quốc vương tên là Kiều Thi Ca. Bấy giờ có đức Phật tại thế hiệu là Thế Tự Tại Vương Như Lai vì nhà Vua mà thuyết pháp. Vua nghe xong liền giác ngộ, khước từ ngôi vua xuất gia làm Tỷ khiêu hiệu là Pháp Tạng. Một hôm, Tỷ khiêu Pháp Tạng đỉnh lễ Phật, quỳ xuống chấp tay cầu Phật Thế Tự Tại Vương chứng minh 48 lời phát nguyện của Ngài. Do nguyện lực ấy, sau này trải qua nhiều kiếp tu hành, Ngài viên thành lời nguyện và thành Phật hiệu là A Di Đà, có nghĩa rằng vị Phật có Ánh Sáng Vô Lượng, Thọ Mạng Vô Lượng, và Công Đức Vô Lượng. Đức Phật đó và dân chúng của Ngài sống lâu vô lượng, chỉ hưởng điều an lạc, và có nhiều công đức chẳng thể nghĩ bàn.
Có lẽ đặc biệt nhất là câu chuyện giáng sinh của đức Phật A Di Đà vào đời nhà Tống, Trung Hoa, Ngài thị hiện làm một vị danh Tăng khác tên là Vĩnh Minh thiền sư, suốt thông tông giáo, triệt ngộ Thiền cơ, nhưng tận lực hoằng dương Tịnh độ, là vị Tổ thứ VI của Tịnh độ tông. Người đương thời truyền khẩu nhau rằng Vĩnh Minh Đại sư chính là Phật A Di Đà ứng hóa, và từ đó không kể là hàng tại gia hay xuất gia mới lấy ngày đản sinh của Đại sư là ngày 17/11 Âm lịch để làm lễ vía (kỷ niệm) cúng dường kính mừng đức Phật A Di Đà thị hiện giáng sinh.

Từ ý nghĩa thiết thực này, hàng năm các chốn trụ xứ trong cả nước thường tổ chức đêm hội hoa đăng dâng lên cúng dường đấng cha lành A Di Đà. Trong tinh thần cao cả đó, đúng 19 giờ ngày 17/11/Ất Mùi (27/12/2015), tại chùa Từ Xuyên, (phường Hoàng Diệu, Tp.Thái Bình) long trọng cử hành đêm hội hoa đăng kính mừng ngày Khánh đản đức Từ phụ A Di Đà nhằm tôn vinh đại hạnh nguyện của đức Phật A Di Đà và sách tấn các phật tử trên con đường tìm nẻo giác.
Ban tổ chức thành kính cung nghinh chư tôn đức, quý Phật tử hoan hỷ bớt chút thời gian về chùa dự lễ để đêm hội thêm phần trang nghiêm, long trọng.

Thay mặt ban tổ chức
Trụ trì
 
 
 
TT.Thích Thanh Định