.
.

Đồng Tháp: Đại Giới Đàn Vĩnh Đạt Truyền Giới Sa Di – Sa Di Ni


Sáng mai (8/3/ Bính Thân) đúng 6 giờ, Hội đồng Thập Sư sẽ chính thức tấn đàn truyền giới Tỳ Kheo – Tỳ Kheo Ni. Buổi chiều sẽ tổ chức lễ Bế mạc; buổi tối truyền Bồ tát giới và tấn hương cho giới tử phát tâm.
 


 Huệ Nghiêm