.
.

Quảng Nam: Thiền Tự Bảo Châu mở khóa tu thiền cho Phật tử


Theo chương trình, các phật tử được tụng Bát nhã Tâm kinh, sám hối sáu căn, đảnh lễ Phật sám hối, tọa thiền, thiền hành, thiền trà độc ẩm, tham vấn Phật Pháp…
Dịp này, NS.Thích Nữ Giải Thiện, Phó ban Thường trực Phân ban Ni giới tỉnh Quảng Nam, trụ trì Thiền Tự Bảo Châu còn chia sẻ Phật Pháp với đề tài "Niềm tin  trong đạo Phật" đến tất cả phật tử tham dự khóa tu.


 

 


Sáu Phạm