.
.

Khánh Hòa: Lễ khai đàn Dược Sư cầu an đầu năm tại chùa Minh Đức


Đại đức Thích Pháp Đăng- trú trì chùa Minh Đức chủ lễ và đông đảo phật tử tham dự. Tại buổi lễ Đại đức Thích Pháp Đăng đã giảng giải ý nghĩa Phật Dược Sư. Đức Phật Dược Sư là "vị Phật thầy thuốc", còn gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Phật; Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai; Đại Y Vương Phật; do bổn nguyện của ngài là "cứu tất cả các bệnh khổ cho các chúng sinh" cho nên còn có tên Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, là vị Phật đại diện cho sự trọn vẹn của Phật quả ngự cõi phía Đông (là cõi Tịnh Lưu ly).

Lễ Khai đàn Dược sư thực hiện theo nghi lễ truyền thống, Lễ niêm hương bạch Phật, lễ sái tịnh, khai đàn Dược Sư cầu nguyện Quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân dân dân an lạc, lễ Hội hoa đăng, tiểu thí cô hồn cầu siêu chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, tai nạn giao thông, cầu âm siêu dương thái. 


Trí Bửu