.
.

Đồng Tháp: Truyền Giới Tỳ Kheo & Bế Mạc Giới Đàn


Sáng cùng ngày BTC đã truyền giới Tỳ kheo cho Tăng Ni thọ giới tại giới đàn Vĩnh Đạt 2016.
Buổi chiều tổ chức Lễ Bế Mạc Đại Giới Đàn Vĩnh Đạt do Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp tổ chức từ ngày mùng 05 đến 08/3/ Bính Thân (nhằm 11 – 14/4/2016) có 493 giới tử đăng ký thọ giới.
Buổi tối Truyền giới Bồ Tát cho giới tử thọ Tỳ kheo và có 100 Phật tử tại gia cũng phát tâm thọ giới.
Giới đàn cũng đã tổ chức Tấn hương cúng dường chư Phật cho 80 giới tử Tăng Ni phát tâm.


 Huệ Nghiêm