.
.

Đồng Tháp: Chuẩn Bị Công Tác Đại Giới Đàn Đã Hoàn Tất


Một số hình ảnh được cập nhật:


 

Huệ Nghiêm